Ochrana osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadu, keď Užívateľ sám poskytne Prevádzkovateľov tieto údaje dobrovoľne. Takéto údaje môžu byť získané v prípade, keď sa osoba dobrovoľne zaregistruje ako Užívateľ za účelom využívania služieb servera csacde.sk, zúčastní sa prieskumu, hlasovania alebo inej formy služieb alebo aplikácií dostupných na tomto serveri a prístupných Užívateľom.

  2. Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých Užívateľom pri registrácii alebo kedykoľvek neskôr pri zmene týchto údajov Užívateľom a to v rozsahu takto poskytnutých údajov, pričom týmito osobnými údajmi sú najmä: meno a priezvisko; akademický titul; dátum narodenia, telefonický a emailový kontakt, adresa, iné fakturačné údaje.

  3. Prevádzkovateľ nepoužije osobné údaje Užívateľa na iné účely než na účely súvisiace s poskytovaním Služby a tieto neposkytne tretím osobám bez súhlasu Užívateľa okrem prípadu, ak Prevádzkovateľovi poskytnutie týchto údajov ukladá právny predpis alebo rozhodnutie príslušného orgánu.

  4. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Užívateľa použiť aj za účelom zasielania o oboznamovania Užívateľa s novými možnosťami Služby alebo inými plneniami poskytovanými Prevádzkovateľom t.j. použitie na marketingové účely.

  5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať analýzy o správaní Užívateľov na svojej internetovej stránke. Medzi tieto analýzy patrí napr.: meranie návštevnosti, počet užívateľov sledujúcich reklamné bannery a počet kliknutí na jednotlivý banner. Výstupy analýz o meraní sú k dispozícii a/alebo môžu byť Prevádzkovateľom poskytnuté tiež jednotlivým zadávateľom reklamy, ktorí sú na účely propagácie tovarov a služieb v zmluvnom vzťahu s Prevádzkovateľom, vždy však len ako štatistický prehľad, nikdy menovite alebo vo väzbe ku konkrétnemu identifikovateľnému Užívateľovi.

  6. Užívateľom Poskytnuté osobné údaje môžu byť spracované pre marketingové účely na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov.

  7. Užívateľ udeľuje súhlas so spracovaním a s nakladaním so svojimi osobnými údajmi v rozsahu a na spôsoby použitia podľa tohto čl. 7 v súlade so zákonom č.428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súhlas Užívateľa je udelený vykonaním registrácie na servery cascade.sk a jej ukončením odoslaním potvrdzujúceho súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodu podľa zákona č.428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov a s obchodnými podmienkami.