Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti CASCADE s.r.o., ako predávajúcim upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a právnickými a fyzickými osobami, ktoré sú jej odberateľmi a kupujúcimi pri predaji lukostreleckých potrieb, a príslušenstva (ďalej len „tovar").

Predávajúcim pre účely tých všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

CASCADE s.r.o., so sídlom: Rovná 34, 900 31 Stupava, IČO: 44200528, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 52548/B (ďalej len „Predávajúci")

Kupujúcim pre účely tých všeobecných obchodných podmienok je:

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je v zmluvnom alebo obdobnom vzťahu k predávajúcemu na základe ktorého nadobúda tovar (ďalej len „Kupujúci").

Tovar a ceny

Tovar ktorý je predmetom podnikateľskej činnosti predávajúceho je uvedený v katalógu na adrese www.cascade.sk. Tovar je zobrazený ilustračnou fotografiou, ktorá zodpovedá ponúkanému tovaru. Farba tovarov na uvedených ilustračných fotografiách môže byť iná od farieb na skutočne ponúkanom tovare; skutočná farba tovarov sa môže líšiť v odtieni, čo je spôsobené svetelnými podmienkami pri zhotovovaní fotografie každého tovaru.

Ponúkaný tovar predávajúceho je zaradený do katalógu.

Pri každom tovare je uvedený: (i) stručný popis tovaru, (ii) odporúčanie Predávajúceho, (iii) príp. alternatíva farebné prevedenie tovaru.

Pri každom tovare je uvedená cena v EUR. Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Ceny uvedené v katalógu sú vždy aktuálne a platné. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu tovarov zaradených do katalógu. Zmena ceny tovaru je platná a účinná okamihom jej zverejnenia v katalógu na adrese www.cascade.sk.

Objednávka tovarov

Objednávky cez internetový obchod môže kupujúci realizovať nasledovne:
(i) prostredníctvom objednávkového formuláru na www.cascade.sk
(ii) telefonicky s následným písomným potvrdením a sumarizáciou objednávky emailom
(iii) emailom, nezávisle od objednávkového formuláru na www.cascade.sk
(iv) osobne v sklade tovaru s následným písomným potvrdením a sumarizáciou objednávky e-mailom

Pri začatí obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim (moment objednávky tovaru) Kupujúci poskytne Predávajúcemu svoje údaje za účelom ich uvedenia na vystavenej faktúre za predaj tovarov. Neposkytnutie požadovaných údajov Kupujúcim môže mať za následok, že Predávajúci môže odmietnuť danú objednávku.

Pri uzavieraní zmluvy prostredníctvom internetového obchodu Predávajúci súčasne s ponukou tovaru kupujúcemu oznámi najmä:
(i) obchodné meno a sídlo
(ii) opis tovaru
(ii) cenu tovaru
(iv) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
(v) platobné podmienky
(vi) poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy
(vii) lehotu, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Ochrana informácii

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získal od Kupujúceho sú dôverné, budú použité len na realizáciu obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., okrem situácie, ktorá súvisí s distribúciou a platbou za tovar, ktorá priamo súvisí s daným tovarom. (Poskytnutie mena a adresy doručovacej službe)
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v katalógu a to čase objednania tovaru. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar, ktorý nie je na sklade Predávajúceho v čase prijatia a potvrdenia objednávky, alebo sa zmenili ekonomické podmienky Predávajúceho vo vzťahu k svojim dodávateľom (zmena kurzu, zmena dodávateľa, nárast dodávateľských cien s pod.), Predávajúci je oprávnený cenu tovaru zmeniť a oznámi Kupujúcemu túto novú zmenenú cenu. V prípade, že s danou novou cenou Kupujúci súhlasí, opätovne potvrdí písomne objednávku (e-mailom). V prípade, že objednávku nepotvrdí písomne do 10 dní, táto nebude realizovaná.
Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky.

Doba dodania tovaru

Predávajúci informuje Kupujúceho o približnej dobe dodania tovaru v momente realizácie objednávky Kupujúcim. Doba tovaru je odlišná v závislosti od toho (i) či objednaný tovar je na sklade u Predávajúceho alebo (ii) tovar nie je na sklade a Predávajúci ho musí objednať od svojho dodávateľa. V prípade objednávania tovaru u dodávateľa ako aj vzhľadom na špecifické vlastnosti objednaného tovaru vymienené Kupujúcim (farebné vyhotovenie, špecifické úpravy a iné individuálne zmeny tovaru), Kupujúci berie na vedomie, že doba dodania je len oznámená Predávajúcim je len informatívna, a bude táto špecifikovaná na základe možností dodávateľa tovaru.

Predávajúci poskytne Kupujúcemu najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby informácia podľa zákona č. 108/2008 Z.z.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy sa riadi zákonom č. 108/2008 Z.z.

Odstúpením Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Pri odstúpení Predávajúci
a) prevezme tovar späť,
b) vráti Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za tovar
Kupujúci tovar doručí na adresu Predávajúceho, alebo ho osobne prinesie Predávajúcemu.
Tovar odosielaný a doručený späť na adresu Predávajúceho musí byť v pôvodnom obale, musí byť nepoškodený, kompletný a so všetkým príslušenstvom, prípadne záručným listom, návodom a pod.) a kópiou dokladu o kúpe.
Odporúčame Vám balík aj poistiť pri preprave. Neposielajte tovar späť dobierkou, nebude prevzatý !

Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na:

(i) dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho

(ii) na dodávku tovaru upraveného na prianie Kupujúceho či na tovar objednaný špeciálne a výslovne na jeho prianie alebo taký druh tovaru, ktorý nebol v dobe objednávky uvedený v internetovom katalógu na www.cascade.sk.

(iii) na dodávku spotrebného tovaru, u ktorého použitím je spotrebovaná časť jeho hodnoty a nie je možné ho vrátiť do pôvodného stavu pred kúpou.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Spôsob úhrady za tovar

(i) Platba vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry bankovým prevodom v prospech účtu predávajúceho
(ii) Platba na dobierku (hotovosť preberá od zákazníka dopravca)
(iii)Platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru
(iiii) Platba na faktúru po dodaní tovaru

Dodacie podmienky a vlastníctvo tovaru

-Osobný odber : Tovar môže prebrať len kupujúci uvedený na faktúre.
-Prepravnou službou: Zásielka na dobierku, ktorá bude zaslaná na adresu, ktorú uvedie Kupujúci. Kupujúci je povinný hneď pri dodaní skontrolovať stav zásielky, či nebola poškodená alebo neúplná. V prípade, že zásielka bola neúplná alebo poškodená, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť emailom Predávajúcemu na adresu info@csacde.sk.

Tovar je až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim majetkom Predávajúceho. Zaplatením celej sumy tovaru a celkovej ceny za doručenie tovaru prechádza vlastníctvo tovaru na Kupujúceho.

Cena doručenia tovaru je individuálna podľa podmienok doručovateľa zásielok a požiadaviek Kupujúceho na rýchlosť dodania. Odvíja sa od hmotnosti zásielky a jej hodnoty (od ktorej závisí cena poistenia). Cena doručenia bude zahrnutá v cene faktúry ako samostatná položka.

 Orientačné ceny doručenia (Slovenská pošta/UPS) sú nasledovné spolu s balným:

Balík 1. triedy + poistenie + dobierka + krehké + balné:

Do 2 kg + Hodnota tovaru do 100 EUR je 4,5 / 5,90 EUR

Do 5 kg + Hodnota balíka cca do 200 EUR je 5,60 / 6,90 EUR

Do 10 kg + Hodnota balíka cca do 300 EUR je 6,60 / 7,90 EUR

 

Záloha za tovar pri objednávke špecifických tovarov

Predávajúci môže pri objednávke tovaru, ktorý :
-nemá na sklade (a musí ho objednať u svojho dodávateľa),
-a/alebo je tovar špeciálny,
-a/alebo je skompletizovaný a upravovaný podľa špecifických požiadaviek a želania zákazníka,
-a/alebo Predávajúci musí vyvinúť značné úsilie a vynaložiť čas a náklady spojené s obstaraním takého špecifického tovaru,

stanoviť zálohu, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť už pri objednaní tovaru. Záloha za tovar môže siahať až do výšky 30-50 % z ceny tovaru s DPH. Táto záloha je nevratná a stane sa zmluvnou pokutou v prípade, že Kupujúci odmietne prevziať a zaplatiť tovar osobne alebo ho odmietne prevziať a zaplatiť pri dodaní doručovacou službou. Záloha (zmluvná pokuta) v tomto prípade pokrýva vynaložené náklady, čas, úsilie a náklady Predávajúceho spôsobené prijatím daného špecifického tovaru na sklad a záloha tak nenávratne prepadne v prospech Predávajúceho po 30 dňoch od upozornenia Kupujúceho emailovou správou alebo telefonátom, že tovar je k dispozícii u Predávajúceho.

Záručné podmienky a reklamačné podmienky

Na tovar zakúpený cez internetový obchod www.cascade.sk platia rovnaké záruky, ako keby bol zakúpený v maloobchodnej predajni. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR, alebo sú bližšie upravené v záručnom liste.
Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstrániteľnej chyby na tovare bude taký tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne bude vrátená už zaplatená suma za tovar späť. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru, nie na vady spôsobené nesprávnym používaním alebo na znehodnotenia tovaru spôsobené bežným používaním tovaru.

Špecifikácia záručných podmienok pri spotrebnom tovare

Záručná doba sa vzťahuje na všetok tovar zakúpený cez internetový obchod na www.cascade.sk. Niektoré tovary však majú povahu spotrebných materiálov, ktoré sa používaním prirodzene mechanicky opotrebujú, prípadne úplne zničia. Je to spôsobené veľkou kinetickou energiou a trecou silou, ktorej sú materiály pri strieľaní vystavené. Na takéto spotrebné materiály sa preto záruka z bežného opotrebenia s následkom nefunkčnosti nevzťahuje.